Komisje senackie za odrzuceniem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa
Piotr1952/Wikimedia Commons

Komisje senackie za odrzuceniem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa

  • Dodał: Marta Kowalska
  • Data publikacji: 12.01.2022, 13:27

W środowym (12.01) głosowaniu łącznie 15 senatorów połączonych komisji poparło odrzucenie nowelizowanej ustawy o funkcjonowaniu górnictwa, a 5 było przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Ustawa została przyjęta wcześniej przez Sejm, po złożeniu jej projektu przez grupę posłów. Proces legislacyjny nie uwzględniał konsultacji i uzgodnień społecznych. Zgodnie z jej założeniami, 28,8 mld zł ma zostać przeznaczone na wsparcie dla górnictwa węgla kamiennego do końca 2031 roku.  

 

Początkowo przedstawiciele senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zgłosili kilka poprawek do projektu, m.in. zapewniającą, że środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorstwu górniczemu wsparcia nie miałyby podlegać egzekucji sądowej i administracyjnej. Natomiast przedstawiciele Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu wnioskowali o odrzucenie ustawy w całości. Jak podsumowała głosowanie Maria Koc, przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności: - Z przykrością stwierdzam, że wniosek został przyjęty, wniosek o odrzucenie ustawy. Tym samym, jak również wyjaśniła senator PiS, do głosowania nad poprawkami nie doszło.

 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 14 grudnia 2021 roku i formalnie jest nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z 2007 roku. W ramach jego założeń reguluje się m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych, umożliwia się zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań przedsiębiorstw górniczych oraz wprowadza się możliwość podwyższania kapitału firm za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Zawieszenia i następnie umorzenia płatności dotyczą powstałych do końca ubiegłego roku zobowiązań w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Działania w ramach znowelizowanych zapisów objęte są perspektywą 10-letnią, a ich koszt szacuje się na 28,8 mld zł, którym obciążony zostanie budżet państwa, nie uwzględniając potencjalnych umorzeń. Zakłada się jednocześnie, że przedsiębiorstwo górnicze, objęte wsparciem, stopniowo będzie wygaszać działalność wydobywczą wyznaczonych jednostek.

 

W uzasadnieniu projektu można było przeczytać: Proponowane zmiany w ustawie pociągną za sobą skutki finansowe dla budżetu państwa w postaci wydatków w łącznej kwocie 28 mld 821 mln zł, przeznaczonej w latach 2022–2031 na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych dla przedsiębiorstw górniczych objętych Nowym Systemem Wsparcia. W ocenie projektodawcy, oszacowana kwota wydatków jest na tyle istotna z punktu widzenia budżetu państwa, że wprowadzono do projektu ustawy przepis określający limit wydatków na najbliższe 10 lat.

 

Oprócz tego zakłada się umorzenie części składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika oraz płatnika. Takie rozwiązanie wymagałoby pokrycia różnicy ze strony państwowych środków, jak wskazali pomysłodawcy: - O wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co będzie skutkowało koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

 

Znowelizowana ustawa w początkowych założeniach miała wejść w życie do końca stycznia bieżącego roku. Kluczowe jej elementy wymagają jednak notyfikacji Komisji Europejskiej. Jak głosiło uzasadnienie projektu: Nowy System Wsparcia nastawiony na stopniowe ograniczenie wydobycia węgla w Polsce, umożliwi zarządzenie negatywnymi zjawiskami społecznymi wynikającymi z likwidacji miejsc pracy w górnictwie i powiązanych branżach oraz uniknięcie degradacji uzależnionych od górnictwa regionów. Jedyną realną alternatywą dla Nowego Systemu Wsparcia jest niekontrolowana upadłość spółek górniczych i szokowe pojawienie się negatywnych zjawisk, w tym bezrobocia.

 

 

Źródło: sejm.gov.pl, money.pl