Sejm przegłosował nowelizację ustawy dot. rekompensat z powodu powikłań poszczepiennych
Angelo Esslinger/pixabay.com

Sejm przegłosował nowelizację ustawy dot. rekompensat z powodu powikłań poszczepiennych

  • Data publikacji: 10.12.2021, 15:20

W czwartek (09.12) Sejm uchwalił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz niektórych innych ustaw. W głosowaniu wzięło udział 439 posłów, 428 było za, 7 głosowało przeciw (członkowie koła Konfederacja), a 4 wstrzymało się od głosu. W ramach przyjętych przepisów zakłada się utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który pozwoli na wypłatę świadczeń osobom hospitalizowanym z powodu działań niepożądanych po podaniu szczepionki.

 

Kwota rekompensaty jest zależna od długości pobytu pacjenta w szpitalu i może wynosić od 3 tys. zł do nawet 100 tys. zł. Czynnikami podwyższającymi jej wartość może być przykładowo konieczność późniejszej rehabilitacji oraz fakt pobytu osoby na oddziale intensywnej terapii. Jednakże sumarycznie świadczenie nie może przekroczyć jednostkowo 100 tys. zł. Odszkodowanie ma przysługiwać w okresie 5 lat od dnia podania szczepionki, a warunkiem determinującym jest hospitalizacja trwająca nie krócej niż 14 dni, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

 

Jak czytamy w ustawie, dysponentem funduszu ma być Rzecznik Praw Pacjenta, który będzie również odpowiedzialny za prowadzenie postępowania w sprawie przyznania świadczenia. Obok Rzecznika ma działać specjalnie powołany Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, którego zadaniem będzie opiniowanie konkretnych przypadków występowania działania niepożądanego u pacjentów w toku procesowania wniosku o przyznanie świadczenia. Członkowie zespołu muszą wykazywać się odpowiednią wiedzą medyczną i mają być powoływani na 5-letnią kadencję przez Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z szacunkami, wynagrodzenie sześcioosobowego Zespołu ma wynosić rocznie 360 tys. zł, a koszt działalności Biura Rzecznika Praw Pacjenta w tym zakresie w pierwszym roku wyniesie 40 tys. zł.

 

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu podlega opłacie w wysokości 200 zł, która w przypadku decyzji pozytywnej ma być zwrócona. Czas rozpatrywania roszczenia wynosi 2 miesiące od dnia dostarczenia kompletnego wniosku. Decyzję można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

 

Głównym źródłem finansowania funduszu mają być wpłaty dokonywane przez firmy farmaceutyczne. W ustawie wskazuje się, że podmioty, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek, zobowiązane są do wniesienia na rachunek bankowy funduszu 1,5% wartości brutto umowy w terminie 21 dni od jej zawarcia.

 

 

 Źródło: gov.pl, PAP